کارشناس هواشناسی در یک برنامه به مردم هشدار داد تا در دو روز نخست آغاز سال جدید شمسی، در اطراف رودخانه ها حضور پیدا نکنند.

کارشناس هواشناسی در یک برنامه به مردم هشدار داد تا در دو روز نخست آغاز سال جدید شمسی، در اطراف رودخانه ها حضور پیدا نکنند.