یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به رواج تزریق بتامتازون بین مردم برای جلوگیری از سرماخوردگی، از خطرهای این کار با منجر شدن سرماخوردگی به آنفلوآنزای شدید سخن گفت….

یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به رواج تزریق بتامتازون بین مردم برای جلوگیری از سرماخوردگی، از خطرهای این کار با منجر شدن سرماخوردگی به آنفلوآنزای شدید سخن گفت.