پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان نسبت به ادامه بحران در اوکراین هشدار داد.

پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان نسبت به ادامه بحران در اوکراین هشدار داد.