کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین در توییتی نوشت: آژانس و نهادهای سیاستگذار آن نمی توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته ای جدا کنند. هر اقدام غیر سازنده، مخل فرایند مذاکره خواهد بود. …

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین در توییتی نوشت: آژانس و نهادهای سیاستگذار آن نمی توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته ای جدا کنند. هر اقدام غیر سازنده، مخل فرایند مذاکره خواهد بود.