الهام علی اف گفت: ارمنستانی ها جنایتکار جنگی هستند، آنها نباید صبر ما را آزمایش کنند.

الهام علی اف گفت: ارمنستانی ها جنایتکار جنگی هستند، آنها نباید صبر ما را آزمایش کنند.