عباس عبدی نسبت به برخورد بی ضابطه با زنان و دختران هشدار داد.

عباس عبدی نسبت به برخورد بی ضابطه با زنان و دختران هشدار داد.