صدراعظم آلمان اندکی پس از به دست گیری قدرت در برلین، به روسیه هشدار شدید اللحنی درباره حمله به اوکراین ارائه داد.

صدراعظم آلمان اندکی پس از به دست گیری قدرت در برلین، به روسیه هشدار شدید اللحنی درباره حمله به اوکراین ارائه داد.