وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای تاکید کرد که ارتش سوریه بر ریشه کنی گروههای تروریستی علیرغم تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان مصمم است.

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای تاکید کرد که ارتش سوریه بر ریشه کنی گروههای تروریستی علیرغم تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان مصمم است.