سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از فعالیت سامانه بارشی همراه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خبر داد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از فعالیت سامانه بارشی همراه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خبر داد.