معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره کاهش مراجعه شهروندان برای تزریق واکسن کرونا و افزایش همه گیری و مرگ و میر این ویروس منحوس هشدار داد….

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره کاهش مراجعه شهروندان برای تزریق واکسن کرونا و افزایش همه گیری و مرگ و میر این ویروس منحوس هشدار داد.