روزنامه جمهوری اسلامی هشدار داد: وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشور را به پرتگاه نزدیک می‌کند.

روزنامه جمهوری اسلامی هشدار داد: وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشور را به پرتگاه نزدیک می‌کند.