ناصر امانی در جریان جلسه شورای شهر تهران تذکری درباره سرقت تجهیزات شهری تهران با استناد بند ۳۰ قانون شوراها مطرح کرد

ناصر امانی در جریان جلسه شورای شهر تهران تذکری درباره سرقت تجهیزات شهری تهران با استناد بند ۳۰ قانون شوراها مطرح کرد