رییس جمهور در جلسه شورای اداری بوشهر از تحول شناختی، تحول نهادی و تحول در فرایندها به عنوان گام های اساسی در تحول نام برد.

رییس جمهور در جلسه شورای اداری بوشهر از تحول شناختی، تحول نهادی و تحول در فرایندها به عنوان گام های اساسی در تحول نام برد.