محققان بین المللی هشدار می دهند که سرطان از عوارض احتمالی عفونت کووید ۱۹ است.

محققان بین المللی هشدار می دهند که سرطان از عوارض احتمالی عفونت کووید ۱۹ است.