یکی از دریاهای محبوب برای شنا در تابستان خزر است که در این فصل حجم زیادی گردشگر را در خود جای می دهد، بر خلاف ظاهر آرام و زیبایش، دریایی خطرناک و پراز مخاطره است که اگر نشناخته پا به درون آبهای آن بگذاری شاید دیگر هیچ وقت بیرون نیایی….

یکی از دریاهای محبوب برای شنا در تابستان خزر است که در این فصل حجم زیادی گردشگر را در خود جای می دهد، بر خلاف ظاهر آرام و زیبایش، دریایی خطرناک و پراز مخاطره است که اگر نشناخته پا به درون آبهای آن بگذاری شاید دیگر هیچ وقت بیرون نیایی.