محمدآقامیری رئیس کمیته عمران شورا در نشست که به بررسی "موضوع فرونشست در پایتخت و راههای پیشگیری و مقابله با آن" اختصاص داشت تاکید کرد: فرونشست در دنیا به دهه های قبل باز می گردد با این تفاوت که فرونشست در بسیاری از کشورهای دنیا همانند امریکا…

محمدآقامیری رئیس کمیته عمران شورا در نشست که به بررسی "موضوع فرونشست در پایتخت و راههای پیشگیری و مقابله با آن" اختصاص داشت تاکید کرد: فرونشست در دنیا به دهه های قبل باز می گردد با این تفاوت که فرونشست در بسیاری از کشورهای دنیا همانند امریکا و ژاپن با انجام تمهیدات لازم به خوبی مهار و کنترل شده است.