مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به ثبت حدود ۴۲۰۰ مگاوات مصرف برق در پایتخت، از مشترکان این شرکت خواست تا با کاهش مصارف مازاد به کنترل بار شبکه توزیع برق کمک کنند….

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به ثبت حدود ۴۲۰۰ مگاوات مصرف برق در پایتخت، از مشترکان این شرکت خواست تا با کاهش مصارف مازاد به کنترل بار شبکه توزیع برق کمک کنند.