پیامد و آسیب‌های ثانویه‌ می‌تواند بیش از حادثه اولیه باشد. حادثه‌ ثانویه در واقع اتفاقی است که به دنبال حادثه اولیه رخ می‌دهد اما معمولا قابل پیشگیری و کنترل است….

پیامد و آسیب‌های ثانویه‌ می‌تواند بیش از حادثه اولیه باشد. حادثه‌ ثانویه در واقع اتفاقی است که به دنبال حادثه اولیه رخ می‌دهد اما معمولا قابل پیشگیری و کنترل است.