ولی اسماعیلی گفت: گزارشی از دستگاه‌هایی که استنکاف از قانون داشته‌اند را تدوین و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواهیم داد.

ولی اسماعیلی گفت: گزارشی از دستگاه‌هایی که استنکاف از قانون داشته‌اند را تدوین و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواهیم داد.