از آن جایی که معمولا جریان‌های سیل حاوی گل و لای هستند، عمق آب دیده نمی‌شود و ممکن است فرد متوجه افتادن سیم های دارای جریان الکتریکی به داخل آب نشود، پس اگر روی زمین چاله‌های آب تشکیل شده بود نباید وارد آن شویم….

از آن جایی که معمولا جریان‌های سیل حاوی گل و لای هستند، عمق آب دیده نمی‌شود و ممکن است فرد متوجه افتادن سیم های دارای جریان الکتریکی به داخل آب نشود، پس اگر روی زمین چاله‌های آب تشکیل شده بود نباید وارد آن شویم.