استاندار هرمزگان گفت: در بازدیدهایی که از روستاهای بخش فین داشتیم، ترک خوردگی دیوار ساختمان ها خسارت های ناشی از زلزله بوده است.

استاندار هرمزگان گفت: در بازدیدهایی که از روستاهای بخش فین داشتیم، ترک خوردگی دیوار ساختمان ها خسارت های ناشی از زلزله بوده است.