اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به آبگرفتگی معابر و برخورد صاعقه در استان هشدار داد.

اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به آبگرفتگی معابر و برخورد صاعقه در استان هشدار داد.