کارشناسان می گویند ویژگی ارتباط ماهواره ای در سری آیفون 14 ممکن است باعث ایجاد مشکلات خطرناکی شود.

کارشناسان می گویند ویژگی ارتباط ماهواره ای در سری آیفون 14 ممکن است باعث ایجاد مشکلات خطرناکی شود.