دکتر افشین دلشاد گفت: شیروان در واکسیناسیون شهری و روستایی به ۷۵ درصد جمعیت هم نرسیده است.

دکتر افشین دلشاد گفت: شیروان در واکسیناسیون شهری و روستایی به ۷۵ درصد جمعیت هم نرسیده است.