ایران یکی از بالاترین آمار شهرنشینی را در دنیا دارد این در حالی است که طبق آمار مرکز مطالعات جمعیت، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت ایران، ساکن هستند. ایران یکی از بالاترین آمار شهرنشینی را در دنیا دارد این در حالی …

ایران یکی از بالاترین آمار شهرنشینی را در دنیا دارد این در حالی است که طبق آمار مرکز مطالعات جمعیت، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت ایران، ساکن هستند. ایران یکی از بالاترین آمار شهرنشینی را در دنیا دارد این در حالی است که طبق آمار مرکز مطالعات جمعیت، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت ایران، ساکن هستند. این آمار به معنای ایجاد قطب‌ها و کلونی‌های جمعیتی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ است. کارشناسان معتقدند تراکم جمعیتی بالا می‌تواند آسیب‌های جدی برای جامعه داشته باشد، از جمله ممانعت از افزایش جمعیت؛ برنامه‌ای که در ایران به صورت حاکمیتی برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.