هشت فروند بالگرد بل ۲۱۴ و کبرای تهاجمی به همت متخصصان هوانیروز ارتش بازآمد (اورهال) شد و به ناوگان عملیاتی این یگان پیوست.

هشت فروند بالگرد بل ۲۱۴ و کبرای تهاجمی به همت متخصصان هوانیروز ارتش بازآمد (اورهال) شد و به ناوگان عملیاتی این یگان پیوست.