آمریکا در سال جاری میلادی تاکنون هفت اعدام را اجرا کرده است.

آمریکا در سال جاری میلادی تاکنون هفت اعدام را اجرا کرده است.