هزینه تهیه وام مسکن در روز 16 آبان به بیشترین سطح خود در یک ماه اخیر رسید.

هزینه تهیه وام مسکن در روز 16 آبان به بیشترین سطح خود در یک ماه اخیر رسید.