اقتصادنیوز : قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز شنبه 20 شهریور نسبت به پایان هفته قبل خود 1.8 درصد کاهش پیدا کرده و به سطح 56 هزار و 920 تومان تنزل پیدا کرد….

اقتصادنیوز : قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز شنبه 20 شهریور نسبت به پایان هفته قبل خود 1.8 درصد کاهش پیدا کرده و به سطح 56 هزار و 920 تومان تنزل پیدا کرد.