موقعیت تضعیف شده روسیه به شرکای بین المللی باقی مانده آن کشور مزیت مشخصی می‌بخشد مزیتی که آنان می‌توانند از آن برای مطالبه وجوهی استفاده کنند که کرملین را در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد….

موقعیت تضعیف شده روسیه به شرکای بین المللی باقی مانده آن کشور مزیت مشخصی می‌بخشد مزیتی که آنان می‌توانند از آن برای مطالبه وجوهی استفاده کنند که کرملین را در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد.