امروز با هر رأی که در صندوق ریخته می‌شود، بر نقشه دشمنان خط بطلان کشیده خواهد شد، همه می‌آیند تا عشق و علاقه خود را به ایران اسلامی، رهبری، شهدا، ولایت نشان دهند و با هر انگشت جوهری خود، پایبندی را به رخ دنیا بکشند.

ملت با آگاهی و بصیرت به پاسداشت خون…

امروز با هر رأی که در صندوق ریخته می‌شود، بر نقشه دشمنان خط بطلان کشیده خواهد شد، همه می‌آیند تا عشق و علاقه خود را به ایران اسلامی، رهبری، شهدا، ولایت نشان دهند و با هر انگشت جوهری خود، پایبندی را به رخ دنیا بکشند.

ملت با آگاهی و بصیرت به پاسداشت خون شهدا و سردار سلیمانی که جان خود را برای امنیت فدا کردند، امروز می‌آیند تا با حضور خود خط بطلانی بر همه نقشه‌های شوم دشمن بکشند.