حتی اگر محور خیابان‌های آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند برای اجرای تراموا انتخاب و تایید شود، از طریق هوشمندسازی مدیریت تقاطع‌ها می‌توان از بروز مشکل توقف‌های طولانی واگن برقی……

حتی اگر محور خیابان‌های آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند برای اجرای تراموا انتخاب و تایید شود، از طریق هوشمندسازی مدیریت تقاطع‌ها می‌توان از بروز مشکل توقف‌های طولانی واگن برقی…