هری کین، ستاره تیم انگلیس، دانمارک را تیمی قدرتمند می‌داند اما در عین حال می‌گوید که آنها باید روی عملکرد خودشان تمرکز کنند.

هری کین، ستاره تیم انگلیس، دانمارک را تیمی قدرتمند می‌داند اما در عین حال می‌گوید که آنها باید روی عملکرد خودشان تمرکز کنند.