سربازان گمنام امام زمان قویاً اطمینان می دهند که با هوشمندی و هوشیاری همه جانبه، مترصد نقشه و بازی سازی های ابلهانه دشمنان خبیث و خنثی سازی و مهار توطئه های شوم آنان خواهد بود ……

سربازان گمنام امام زمان قویاً اطمینان می دهند که با هوشمندی و هوشیاری همه جانبه، مترصد نقشه و بازی سازی های ابلهانه دشمنان خبیث و خنثی سازی و مهار توطئه های شوم آنان خواهد بود ...