ایران با داشتن رتبه دوم در میان کشورهای دارنده ی ذخایر گازی و همچنین چهارمین کشور از نظر ذخایر نفتی اثبات شده در سطح جهان، ازجایگاه ممتازی در حوزه منابع نفت و گاز برخوردار است.

اما به دلیل تحریم های چندسال اخیر، سوء مدیریت داخلی در انتخاب اولویت ها…

ایران با داشتن رتبه دوم در میان کشورهای دارنده ی ذخایر گازی و همچنین چهارمین کشور از نظر ذخایر نفتی اثبات شده در سطح جهان، ازجایگاه ممتازی در حوزه منابع نفت و گاز برخوردار است.اما به دلیل تحریم های چندسال اخیر، سوء مدیریت داخلی در انتخاب اولویت های مهم در صنعت نفت و گاز، تنگنای سرمایه گذاری و عدم اطمینان به توانمندی های داخلی و بومی؛ این صنعت در کشور دچار عقب ماندگی های جدی نسبت به سایر رقبای منطقه ای و بین المللی شده است.