سرهنگ یدالله جهان تاب از انسداد محور هراز از فردا به مدت 3 روز خبر داد.

سرهنگ یدالله جهان تاب از انسداد محور هراز از فردا به مدت 3 روز خبر داد.