نخست وزیر لبنان از موافقت ایران با تامین 600 هزار تن سوخت برای لبنان، استقبال کرد.

نخست وزیر لبنان از موافقت ایران با تامین 600 هزار تن سوخت برای لبنان، استقبال کرد.