با حضور رونالدو در ایران ماجرای هدیه های نفیسی که به این فوتبالیست ابر ستاره رسیده دوباره وایرال شده. یکی از این هدایا این زنجیر و نشان طلاست که در فیلم می بینید….

با حضور رونالدو در ایران ماجرای هدیه های نفیسی که به این فوتبالیست ابر ستاره رسیده دوباره وایرال شده. یکی از این هدایا این زنجیر و نشان طلاست که در فیلم می بینید.