اسکناس آمریکایی روز پنج شنبه برای شکست مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی تلاش خواهد کرد و صورتی که بتواند از آن عبور کند، شانس ورود به کانال ۲۸ هزار تومانی را خواهد داشت….

اسکناس آمریکایی روز پنج شنبه برای شکست مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی تلاش خواهد کرد و صورتی که بتواند از آن عبور کند، شانس ورود به کانال ۲۸ هزار تومانی را خواهد داشت.