رژیم صهیونیستی از عادی سازی روابط با کشورهای عربی در ظاهر صلح اما در باطن، نیات دیگری دارد.

رژیم صهیونیستی از عادی سازی روابط با کشورهای عربی در ظاهر صلح اما در باطن، نیات دیگری دارد.