وزارت نفت عراق به دنبال حملات راکتی سحرگاه دوشنبه به تاسیسات نفتی این کشور در بصره، هدف از این اقدام را اخلال در جریان تولید و ضربه به اقتصاد ملی توصیف کرد….

وزارت نفت عراق به دنبال حملات راکتی سحرگاه دوشنبه به تاسیسات نفتی این کشور در بصره، هدف از این اقدام را اخلال در جریان تولید و ضربه به اقتصاد ملی توصیف کرد.