هافبک آلمانی بایرلورکوزن در یک صورت به آبی‌پوشان لندنی می‌پیوندد.

هافبک آلمانی بایرلورکوزن در یک صورت به آبی‌پوشان لندنی می‌پیوندد.