باشگاه دورتمند آلمان با جدایی ارلینگ هالند، مخالفت کرد.

باشگاه دورتمند آلمان با جدایی ارلینگ هالند، مخالفت کرد.