ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران گفت: با شش سال سابقه دوچرخه‌سواری حرفه‌ای در سطح ملی فقط صاحب یک پاورمتر روی دوچرخه‌ام هستم.

ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران گفت: با شش سال سابقه دوچرخه‌سواری حرفه‌ای در سطح ملی فقط صاحب یک پاورمتر روی دوچرخه‌ام هستم.