وزیر ورزش و جوانان با بیان این که تغییرات در تیم ملی بسکتبال باعث ایجاد ترکیبی از جوانان و باتجربه ها شده است گفت: فدراسیون باید به سمت علمی شدن حرکت کند….

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که تغییرات در تیم ملی بسکتبال باعث ایجاد ترکیبی از جوانان و باتجربه ها شده است گفت: فدراسیون باید به سمت علمی شدن حرکت کند.