مقامات اسرائیلی در هفته های اخیر بسیار تلاش کرده اند که اگر ایران اعلام کند به توافق هسته ای ٢٠١۵ بازنمی گردد و توسعه برنامه هسته ای اش را متوقف نمی کند، آمریکا را برای انجام اقدامات جدی و قابل توجه علیه تهران تحت کنترل خود درآورند….

مقامات اسرائیلی در هفته های اخیر بسیار تلاش کرده اند که اگر ایران اعلام کند به توافق هسته ای ٢٠١۵ بازنمی گردد و توسعه برنامه هسته ای اش را متوقف نمی کند، آمریکا را برای انجام اقدامات جدی و قابل توجه علیه تهران تحت کنترل خود درآورند.