علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس گفت: استدعا می‌کنم که همه نمایندگان شأن مجلس را حفظ کنند و امروز موافق و مخالف صحبت می‌کنند و مجلس هم با حفظ استقلال خود همکاری خواهد کرد….

علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس گفت: استدعا می‌کنم که همه نمایندگان شأن مجلس را حفظ کنند و امروز موافق و مخالف صحبت می‌کنند و مجلس هم با حفظ استقلال خود همکاری خواهد کرد.