نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قصدی برای نامزدی ریاست مجلس در اجلاسیه سوم را ندارم، گفت: معتقدیم که رئیس مجلس مجددا رای بالایی خواهد آورد.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قصدی برای نامزدی ریاست مجلس در اجلاسیه سوم را ندارم، گفت: معتقدیم که رئیس مجلس مجددا رای بالایی خواهد آورد.