نیکاراگوئه قابلیت این را دارد که به ویترینی برای محصولات و پایگاهی برای حضور گسترده تر اقتصادی ایران در امریکای لاتین با هدف برد متقابل و مقابله با تحریم های غربی تبدیل شود….

نیکاراگوئه قابلیت این را دارد که به ویترینی برای محصولات و پایگاهی برای حضور گسترده تر اقتصادی ایران در امریکای لاتین با هدف برد متقابل و مقابله با تحریم های غربی تبدیل شود.