در گام دوم رهبری اوکراین به سرعت سرنگون می‌شود و به اوکراینی‌های طرفدار روسیه اجازه می‌دهد تا با کمک پروپاگاندای تبلیغاتی، موقعیت‌های بیشتری را به دست گیرند….

در گام دوم رهبری اوکراین به سرعت سرنگون می‌شود و به اوکراینی‌های طرفدار روسیه اجازه می‌دهد تا با کمک پروپاگاندای تبلیغاتی، موقعیت‌های بیشتری را به دست گیرند.